Kwaliteit
 
Veiligheid en Welzijn
Organisatie Advies
Coaching
 

Veiligheid en welzijn

Waarom aan preventie doen?

Een belangrijk reden om aan preventie te doen, is het economische aspect.
Een preventie- en veiligheidsbeleid wekken al snel de indruk tijdrovend te zijn en veel geld te kosten. Nochtans is het tegendeel waar. Een bedrijf dat zijn risico´s niet onder controle houdt, zet de deur open voor storingen, tijdverlies, … en dus ook voor geldverspilling.
Een voorbeeld. In een drukkerij gebeurt een ongeval aan een drukpers; de operator raakt gewond, de pers ligt een tijd stil, de drukker uit de volgende ploeg wordt vervroegd opgeroepen om de taken over te nemen, de folder raakt niet tijdig klaar voor het transport, er moet extra transport geregeld worden, de klant krijgt zijn folder te laat en is ontevreden …

De effecten van het ongeval zijn voelbaar in heel de organisatie en hebben een gevoelige impact op het gehele productieproces. Geen aandacht besteden aan preventie kost tijd, veel tijd.
Met andere woorden: arbeidsongevallen kosten geld, veel geld. Een vaak gehoord argument is: we zijn daarvoor toch verzekerd. Dat klopt, maar het is wel de onderneming die de premie betaalt. En dat die premie de hoogte ingaat na zware en/of herhaaldelijke ongevallen, valt te verwachten.

Bovendien betaalt de arbeidsongevallenverzekeraar slechts een gedeelte van de rekeningKosten zoals niet-productieve tijd, kosten om uitrusting te vervangen, machines te herstellen of de opleiding van een vervanger vallen volledig ten laste van de onderneming. Een indicatie: per euro die de verzekeraar uitbetaalt, heeft de werkgever zelf nog 4,5€ aan niet gedekte kosten.

Een ander, niet onbelangrijk aspect waarom u aan preventie zou doen is het verhinderen van strafrechtelijke vervolging. Aangezien iedere werkgever, van zodra er één medewerker in dienst is, wettelijk verplicht is een welzijnsbeleid te voeren ter bevordering en bescherming van de veiligheid en het welzijn van zijn medewerker, houdt dit ook in dat er een strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden als er zware inbreuken worden vastgesteld. Inbreuken op de wetgeving ‘welzijn op het werk’ behoren immers tot het strafrecht.

Deze wettelijke verplichting is vastgelegd in de Welzijnswet van 1996, en de verdere uitwerking hiervan is terug te vinden in ARAB, Codex en diverse Koninklijke besluiten. De activiteiten die de werkgever op touw moet zetten om het welzijn op het werk te verbeteren, moeten kaderen in een beleid: het dynamisch risicobeheersingsysteem. Het dynamisch risicobeheersingsysteem is de manier om het preventiebeleid binnen de onderneming planmatig en volgens een bepaald systeem aan te pakken (KB Beleid, art 3). Volgens de welzijnswet, art 4, moet de werkgever zorg dragen voor het welzijn van zijn medewerkers. Het begrip welzijn wordt in dit artikel afgebakend tot volgende zeven domeinen, die het onderwerp uitmaken van het risicobeheer.

 1. arbeidveiligheid
 2. de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk
 3. de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst (seksueel) gedrag op het werk
 4. de ergonomie
 5. de arbeidshygiëne
 6. de verfraaiing van de arbeidsplaatsen
 7. de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de punten 1 tot 6.

Bij het opzetten en het uitvoeren van het dynamisch risicobeheersingsysteem moet met deze 7 domeinen rekening gehouden te worden.

Tenslotte is er uiteraard ook de zorg voor de mens, zeker niet de minst belangrijke reden om aan preventie te doen.
Medewerkers die in een gezonde, veilige werkomgeving hun taken kunnen uitvoeren, zijn efficiënter, meer gemotiveerd en meer tevreden.

Wat kan AD-apt voor u doen?

 • Advies en begeleiding bij de implementatie en het onderhoud van een volledig preventiesysteem volgens de wettelijke vereisten.
 • Deelprojecten of  antwoord op specifieke welzijnsvragen, zoals bijvoorbeeld:
  • de aankoopprocedure afstemmen op de wettelijke eisen
  • ongevalanalyse en bijhorende preventieve maatregelen
  • organisatie evacuatieoefening
  • voorbereiding bezoek FOD WASO (arbeidsinspectie)
 • Opzetten van een veiligheidszorgsysteem volgens OHSAS 18001
 • Auditing 
  • interne audits
  • compliance audits
 • Bedrijfsinterne opleidingen/trainingen met betrekking tot preventie en welzijn, zoals bijvoorbeeld
  • training hiërarchische lijn
  • organisatie toolboxmeetings (vb.: sensibilisering naar aanleiding van een ongeval)
 • Ad interim preventieadviseur, ondermeer in volgende situaties
  • beginnende preventieadviseurs sneller ‘op de sporen zetten’ door het aanreiken van concrete methodieken.
  • preventieadviseurs waarvan deze taak slechts een deel uitmaakt van hun takenpakket ondersteunen bij het uitbouwen van het preventiebeleid inzake welzijn op het werk. 
  • begeleiding in bepaalde tijdelijke situaties, bijvoorbeeld bij specifieke actiepunten, tijdens of na reorganisatie / herstructurering, …
  • het tijdelijk uitbesteden van preventiemanagement in geval de interne verantwoordelijke het bedrijf (tijdelijk) verlaat, bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte

Aanbod in samenwerking met onze partner

 • Stress management
 • Burn out begeleiding en preventie
 • Conflicthantering